Skolas padome

Skolas padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Ogres novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

Skolas padomes darbību regulē:

Skolas padomi veido vismaz viens vecāks no katras klases, divi pedagogi no skolas, un vismaz divi izglītojamie no Skolēnu pašpārvaldes. Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēl padomes sēdē ar balsu vairākumu. 

Padomes sastāvs 2022./2023. mācību gadā

Priekšsēdētāja: Anita Stukāne
Pedagogu pārstāvji Anete Ezeriete un Gundega Vekmane
Skolēnu pārstāvji: Sintija Elēna Kaļva un Marika Dērviniece

Vecāku pārstāvji: Lūdzam skatīt sarakstu

Ikviens vecāks, skolēns vai skolas skolotājs ir laipni aicināts sazināties ar Skolas padomi un izteikt ierosinājumus šādos veidos:  

  • ar klases izvirzītā Skolas padomes pārstāvja starpniecību;
  • ar Skolas padomes pedagogu pārstāvjiem;
  • ar klases pārstāvi Skolēnu pašpārvaldē;
  • rakstot vēstuli e-klasē kādam no grupas Ogres Valsts ģimnāzijas padome;
  • sūtot ziņu uz e-pastu: ovgpadome@gmail.com.

Skolas padomes protokoli 2022./2023.m.g.

Skolas padomes protokoli 2021./2022. m.g.

Skolas padomes protokoli 2020./2021. m.g.