Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā

Nākamajā mācību gadā Ogres novada 9.klašu skolēnus un esošos ģimnāzistus gaida pozitīvas un gaidītas izmaiņas. Ogres Valsts ģimnāzija tuvāko 2 gadu laikā kļūs par pirmo vidējās izglītības iestādi, kurā mācīsies tikai 10.-12.klašu skolēni, tāpēc jau nākamajā mācību gadā tā būs vienīgā izglītības iestāde pilsētā, kura uzņems 10.klases.

Līdzšinējo Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogu sastāvu ar nākamo mācību gadu papildinās pedagogi no Ogres 1.vidusskolas un Jaunogres vidusskolas, kas pavēris iespējas paplašināt piedāvātos izglītības programmas novirzienus. Varam būt droši, ka katrs novada jaunietis atradīs sevi kādā no zemāk redzamajiem virzieniem, lai, kļūstot par OVĢ absolventu, varētu mācīties sevis izvēlētajā Latvijas vai ārzemju augstskolā.

Īpaši izceļama sadarbība ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu, kuras ietvaros skolēns var vienlaikus iegūt gan vispārējo vidējo izglītību, gan profesionālās ievirzes izglītību mūzikā vai mākslā. Šāda izglītības iespēju kombinācija ļauj veiksmīgi konkurēt par studiju iespējām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Latvijas Mākslas akadēmijā vai citās mūzikas un mākslas augstskolās ārzemēs. Tāpat esam sagatavojuši piedāvājumu mūsu novada sporta entuziastiem, proti, rīta treniņu var ieplānot mācību stundu laikā specializētajā kursā “Vispārējā fiziskā sagatavotība”, bet savas teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprināt specializētajā kursā “Sporta teorija un pasākumu organizēšana”.

Novirziens “Kultūra un māksla”.

Novirziens piemērots tiem, kuri saredz sevi kā kultūras, mākslas, mūzikas darbinieku, vēlas izprast un veidot kultūras procesus. Turpmākā izglītības ceļa piemēri ir Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija un citas augstskolas. Novirziens nav piemērots skolēniem, kuri turpmāk vēlētos studēt dabas vai tehniskās zinātnes.

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūra un māksla I, Dabaszinības, Matemātika I, Sports un veselība, Dizains un tehnoloģijas I vai Datorika.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Kultūra un māksla II, Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Vēsture II, Dizains un tehnoloģijas II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem Harmonija, Solfedžo, Datorgrafika, Zīmēšana sadarbībā ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu), Uzstāšanās māksla u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem mūzikā/vizuālajā mākslā/literatūrā (tiek ņemts vērā viens mācību priekšmets ar augstāko vērtējumu), latviešu valodā un angļu valodā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums mūzikā/vizuālajā mākslā/literatūrā, latviešu valodā un angļu valodā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).

Novirziens “Cilvēks un sabiedrība”

Novirziens piemērots tiem, kurus interesē cilvēka un sabiedrības mijiedarbība un attīstība. Tas domāts topošajiem juristiem, ekonomistiem, politologiem, sociologiem, vēsturniekiem un citiem sociālo zinātņu speciālistiem.

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūras pamati, Matemātika I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Datorika. Skolēni izvēlas vai nu mācīties kursu Dabaszinības, vai arī četru kursu kopu – Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Angļu valoda II, Latviešu valoda un literatūra II, Sociālās zinātnes II, Vēsture II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem Filozofija, Ekonomika, Ievads komunikācijā, psiholoģija u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem vēsturē, sociālajās zinībās, latviešu valodā un angļu valodā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums vēsturē, sociālajās zinībās, latviešu valodā un angļu valodā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).

Novirziens “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”

Novirziens piemērots tiem, kurus interesē dažādu jomu inženierzinātnes un tehnoloģijas. Šis novirziens piemērots tiem, kuriem patīk problēmu risināšana un tehniskā jaunrade. Te mācās topošie inženieri un informāciju tehnoloģiju speciālisti!

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Sociālās zinības un vēsture, Kultūras pamati, Bioloģija I, Fizika I, Ģeogrāfija I, Ķīmija I, Matemātika I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Dizains un tehnoloģijas I.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Matemātika II, Ķīmija II, Fizika II, Programmēšana II, dizains un tehnoloģijas II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem – Inženierzinības, Tehniskā grafika u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem matemātikā, fizikā, ķīmijā un datorikā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums matemātikā, fizikā, ķīmijā un datorikā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).

Novirziens “Dabaszinātnes”

Novirziens piemērots tiem, kurus interesē medicīna, vide, ekoloģija, ķīmijas apakšnozares. Šis novirziens piemērots gan praktiķiem, kuri savu dzīvi saista ar dabaszinību jomu, gan topošajiem zinātniekiem dažādās dabaszinību nozarēs.

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Sociālās zinības un vēsture, Kultūras pamati, Bioloģija I, Fizika I, Ģeogrāfija I, Ķīmija I, Matemātika I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Datorika.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Matemātika II, Ķīmija II, Fizika II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem – Bioķīmijas pamati, Cilvēka bioloģija, Vides zinātne u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).

Reģistrēšanās un uzņemšanas kārtība

Nākamajam mācību gadam Ogres novada pašvaldība ieviesusi vienotu reģistrēšanās un uzņemšanas kārtību
Ogres novada vidusskolās un Ogres Valsts ģimnāzijā.

No 1. maija līdz 20. jūnijam katram topošajam vidusskolēnam jādodas uz interneta vietni www.ogresnovads.lv, kurā atradīsies elektroniska pieteikuma anketa.

Anketā jāizvēlas ne vairāk kā piecus izglītības programmu novirzienus (drīkst izvēlēties vairākas izglītības iestādes) prioritārā secībā. Tāpat anketā jāatbild uz jautājumiem par skolēna motivāciju mācīties vidusskolas posmā un izvēlētajā novirzienā. Uz šiem jautājumiem jāatbild ļoti rūpīgi, jo atbilžu kvalitāte veidos 10% no punktu kopskaita uzņemšanā!

No 20. jūnija līdz 1. jūlijam Ogres novada Izglītības pārvalde pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv publicēs un katram pretendentam un vecākam elektroniskā vēstulē nosūtīs uzņemšanas konkursa rezultātus.

Pēc šīs vēstules saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam, skolēna vecāki izglītības iestādes noteiktajā kārtībā iesniedz direktoram adresētu iesniegumu par skolēna uzņemšanu 10. klasē.