Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā

Reģistrēšanās un uzņemšanas kārtība

Ogres novada pašvaldība ieviesusi vienotu reģistrēšanās un uzņemšanas kārtību Ogres novada vidusskolās un Ogres Valsts ģimnāzijā:

  • no 20. jūnija līdz 1. jūlijam Ogres novada Izglītības pārvalde pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv tiek publicēti un katram pretendentam un vecākam elektroniskā vēstulē nosūtīti uzņemšanas konkursa rezultāti;
  • no 1.jūlija, bet ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam, skolēna vecāki izglītības iestādes noteiktajā kārtībā iesniedz direktoram adresētu iesniegumu par skolēna uzņemšanu 10. klasē;
  • iesniegumu iespējams aizpildīt klātienē vai elektroniski un izdrukātā veidā iesniegt skolā;
  • dokumenti tiek pieņemti rindas kārtībā katru dienu no 9.00 – 14.00;
  • iesniedzot dokumentus, obligāti jānorāda padziļinātie kursi un speckursi* izvēlētajā virzienā. Kursu piedāvājums pieejam šeit.
* Speckursi ārpus sava novirziena tiks nodrošināti, ja pieteiksies minimālais skolēnu skaits grupas nokomplektēšanai. 
 
Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam

Ogres Valsts ģimnāzija uzsākusi ceļu, lai nākamajos divos gados kļūtu par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Lai nodrošinātu augstu mācību kvalitāti un piedāvātu iespējas katram novada jaunietim, radīti jauni vidējās izglītības novirzieni un piesaistīti pedagogi, kas spēj saskatīt un attīstīt katra jaunieša talantus. Arī turpmāk ģimnāzijas skolēni gūs panākumus novada, valsts un starptautiskā līmenī.

Ogres Valsts ģimnāziju turpinās vadīt tās līdzšinējā direktore Inna Zeņkeviča. Direktore par savām prioritātēm nākamajam mācību gadam izvirzījusi mācību procesa kvalitāti un nepārtrauktību: “Gatavojoties nākamajam mācību gadam, esam apzinājuši un jau tagad strādājam pie vairākiem izaicinājumiem – paplašinām mūsu pedagogu saimi ar kolēģiem no Ogres 1. vidusskolas, Ogres Mūzikas un mākslas skolas un stiprinām sadarbību ar uzņēmējiem un organizācijām, lai piedāvātu jauniešiem ilgtspējīgas, pieredzē balstītas zināšanas un prasmes. Pārcelšanās uz jaunajām mācību telpām Gunāra Astras ielā plānota ziemā, bet rudenī mācības tiks organizētas divās ēkās – Ogres Valsts ģimnāzijā un Ogres 1. vidusskolā. Gādāsim, lai darbs divās ēkās būtiski netraucētu mācību procesu.”

Ogres Valsts ģimnāzija nākamo divu gadu laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni. Ģimnāzija piedāvā izglītoties vienā no četriem novirzieniem – “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.

Ogres Valsts ģimnāzija definējusi skolas misiju: “Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.”

Ģimnāzijas kolektīvs arī noteicis skolas vīziju: “Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”

Skolas vērtības ietvertas trīs vārdos – (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība. Uzsākot mācības Ogres Valsts ģimnāzijā, tās virza skolotājs un vecāki – pieņemot lēmumus, atbalstot izaugsmi un esot līdzās izvēlētajā ceļā. Mācību procesa laikā un kļūstot par absolventu, skolas vērtības ir izkopis katrs skolēns, lai nestu labos vārdus un darbus tālāk – pilsētas, sabiedrības vai valsts labā.

Novirziens “Kultūra un māksla”.

Novirziens piemērots tiem, kuri saredz sevi kā kultūras, mākslas, mūzikas darbinieku, vēlas izprast un veidot kultūras procesus. Turpmākā izglītības ceļa piemēri ir Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija un citas augstskolas. Novirziens nav piemērots skolēniem, kuri turpmāk vēlētos studēt dabas vai tehniskās zinātnes.

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūra un māksla I, Dabaszinības, Matemātika I, Sports un veselība, Dizains un tehnoloģijas I vai Datorika.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Kultūra un māksla II, Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Vēsture II, Dizains un tehnoloģijas II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem Harmonija, Solfedžo, Datorgrafika, Zīmēšana sadarbībā ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu), Uzstāšanās māksla u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem mūzikā/vizuālajā mākslā/literatūrā (tiek ņemts vērā viens mācību priekšmets ar augstāko vērtējumu), latviešu valodā un angļu valodā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums mūzikā/vizuālajā mākslā/literatūrā, latviešu valodā un angļu valodā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).

Novirziens “Cilvēks un sabiedrība”

Novirziens piemērots tiem, kurus interesē cilvēka un sabiedrības mijiedarbība un attīstība. Tas domāts topošajiem juristiem, ekonomistiem, politologiem, sociologiem, vēsturniekiem un citiem sociālo zinātņu speciālistiem.

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūras pamati, Matemātika I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Datorika. Skolēni izvēlas vai nu mācīties kursu Dabaszinības, vai arī četru kursu kopu – Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Angļu valoda II, Latviešu valoda un literatūra II, Sociālās zinātnes II, Vēsture II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem Filozofija, Ekonomika, Ievads komunikācijā, psiholoģija u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem vēsturē, sociālajās zinībās, latviešu valodā un angļu valodā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums vēsturē, sociālajās zinībās, latviešu valodā un angļu valodā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).

Novirziens “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”

Novirziens piemērots tiem, kurus interesē dažādu jomu inženierzinātnes un tehnoloģijas. Šis novirziens piemērots tiem, kuriem patīk problēmu risināšana un tehniskā jaunrade. Te mācās topošie inženieri un informāciju tehnoloģiju speciālisti!

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Sociālās zinības un vēsture, Kultūras pamati, Bioloģija I, Fizika I, Ģeogrāfija I, Ķīmija I, Matemātika I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Dizains un tehnoloģijas I.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Matemātika II, Ķīmija II, Fizika II, Programmēšana II, dizains un tehnoloģijas II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem – Inženierzinības, Tehniskā grafika u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem matemātikā, fizikā, ķīmijā un datorikā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums matemātikā, fizikā, ķīmijā un datorikā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).

Novirziens “Dabaszinātnes”

Novirziens piemērots tiem, kurus interesē medicīna, vide, ekoloģija, ķīmijas apakšnozares. Šis novirziens piemērots gan praktiķiem, kuri savu dzīvi saista ar dabaszinību jomu, gan topošajiem zinātniekiem dažādās dabaszinību nozarēs.

Pamatkursi – Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Sociālās zinības un vēsture, Kultūras pamati, Bioloģija I, Fizika I, Ģeogrāfija I, Ķīmija I, Matemātika I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Datorika.

Padziļinātie kursi – skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem – Matemātika II, Ķīmija II, Fizika II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.

Specializētie kursi – skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem – Bioķīmijas pamati, Cilvēka bioloģija, Vides zinātne u.c. specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

Uzņemti tiek pretendenti:
– kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
– kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
– kuriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
– kuriem matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
– kuriem ir augstāks vidējais vērtējums matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).