Erasmus+ projekti

Erasmus + ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalstam Eiropā.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Erasmus+ programma atbalsta:

 • mācību stundu vadīšanu, kuras ietvaros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu partnerskolā;
 • profesionālās pilnveides kursus un mācības – atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā un atbalsta personāla, konsorciju koordinējošās iestādes skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā iesaistītā personāla profesionālo pilnveidi;
 • darba vērošanu – piedāvā iespēju skolotājiem, skolas vadībai un citam skolu pedagoģiskā un atbalsta personālam, konsorciju koordinējošās iestādes skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā iesaistītajam personālam doties vizītēs uz partnerskolām vai citām atbilstošām organizācijām, kas ir aktīvas skolu izglītības sektorā.

Mācību mobilitātes mērķi ir piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Ogres Valsts ģimnāzijas KA1 projekti:

Pirms sāc – domā! Pirms dari – mācies! (2020. – 2021. gads)

Projekta mērķis ir nodrošināt skolotājus ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, jaunā izglītības standarta un satura ieviešanai.

Projekta uzdevumi ir:

 • veicināt pozitīvu skolotāju un jomu vadības grupu sadarbību, plānojot starpdisciplināro mācību saturu un kopīgo pieeju mācību procesam, kā arī vērojot un izvērtējot novērotās mācību stundas;
 • ieviest CLIL metodi dažādu mācību priekšmetu mācīšanā;
 • apmācīt skolotājus par IKT rīku izmantošanu mācību materiālu gatavošanai, uzglabāšanai un izplatīšanai.
 • apzināt inovatīvas mācību metodes un mācību darba organizēšanas formas, kas veicina skolēna lietpratību

Projekta rezultātā skolas vadība būs spējīga izveidot labvēlīgo skolas vidi, kas veicinās skolotāju sadarbību un starpdisciplināro pieeju mācību procesam. Pateicoties projekta rezultātu izplatīšanai, visi skolas pedagogi tiks motivēti pilnveidoties, strādāt radoši un inovatīvi, lai veicinātu skolēnu kompetences. Izmantojot IKT rīkus, skolotāji veidos atvērtus un ilgtspējīgus mācību resursus.

Skolas stratēģiskā attīstība (2015. – 2016. gads)

Projekta mērķis ir apkopot nepieciešamo informāciju, zināšanas un prasmes  jauna, mūsdienīga un efektīva skolas attīstības plāna ieviešanai.

Projekta uzdevumi:

 • apzināt jaunas 21. gadsimta izglītības tendences, metodes, paņēmienus un kompetences;
 • analīzēt un papildināt ar jauno informāciju un prasmēm jau paveikto 2013. – 2015. gadā;
 • izvirzīt mērķus, uzdevumus un prioritātes attīstības plānam 2016. – 2018. gadam;
 • pilnveidot skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences, ņemot vērā Eiropas skolotāju pieredzi;
 • dažādot formālās un neformālās izglītības iespējas, ko sniedz Ogres Valsts ģimnāzija.

Mobilitātēs piedalījās trīs skolotāji:

1) Aina Bērce kursos “Aktīvās metodes skolēnu macību motivācijas un mācību vides uzlabošanai”.

Kur tika apgūtas:

 • pozitīvas mācību vides veidošanas paņēmieni;
 • pieejamo macību resursu organizēšanas, sistematizēšanas un uzglabāšanas paņēmieni;
 • moderno, interaktīvo, kritisko domāšanu veicinošu metožu izmantošanas iespējas.

2) Inna Zeņkeviča kursos “Inovatīva pieeja izglītībā”, kur tika apzinātas:

 • 21. gadsimtā nepieciešamās Eiropas pilsoņa kompetences;
 • dažādu skolu pieredze starppriekšmetu saiknes īstenošanā;
 • jauna pieeja projektu metodes realizēšanā;
 • mūsdienu inovatīva pieeja vērtēšanas sistēmai, vērtēšanas paņēmieniem;
 • prasme adaptēt mācibu materiālus individuālām skolēnu vajadzībām (darbs ar talantīgajiem skolēniem, diferenciācijas un individuālizācijas metodes);
 • kritiskās domāšanas veicināšanas paņēmieni;
 • IKT efektīga lietošana mācību procesā;
 • priekštats par CLIL metodi.

3) Viktorija Gailiša kursos “Vitamin C boosts education: koučings, neformālas izglītības metožu izmantošana skolēnu maksimālajiem sasniegumiem”, kur apzinātas:

 • koučinga metodoloģijas iespējas formālajā izglītībā skolēnu sasniegumu motivācijas veicināšanai;
 • prasme lietot koučinga rīkus un tehnikas mācību procesā;
 • kolektīvā prāta izmantošanas iespējas, strādājot grupā;
 • apzinātas ES pilsoņa pamatkompetences;
 • apzināta Eiropas skolu pieredze skolas izglītībā iesaistīto dalībnieku (vecāki, skolēni, skolotāji, skolas administrācija, citas institucijas) sadarbībā;
 • neformālās izglītības integrēšanas iespējas.

Erasmus+ stratēģiskās partnerības (KA2)

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes.

Ogres Valsts ģimnāzija īsteno skolu apmaiņas partnerības. Projektos skola izmanto mobilitātes iespējas skolēniem un personālam, lai pilnveidotos kā organizācijai un palielinātu spēju strādāt starptautisku projektu ietvaros.

Skolu apmaiņas partnerības:

 • stiprina Eiropas dimensiju iesaistītajās skolās;
 • stiprina pārrobežu sadarbību un spēju risināt jaunas problēmas;
 • organizējot mobilitātes pasākumus skolēniem, tiek popularizētas tādas kopējās vērtības kā brīvība, iekļaušana, iecietība un nediskriminācija kā uzsvērts 2015. gada marta Parīzes deklarācijā.

Ogres Valsts ģimnāzijas KA2 projekti:

Atklāj patieso dzīvi (Discover the Real Life) (2020. – 2022. gads)

Projekta dalībnieki:

 • Sehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi – Turcija (koordinators)
 • Kauno r. Akademijos Ugnes Karvelis gimnazija – Lietuva
 • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 2 im. Karola Wojtyly w Leborku – Polija Colegiul National Dinicu Golescu – Rumānija
 • Ogres Valsts ģimnāzija – Latvija

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir aizsargāt jauniešus no digitālās pasaules negatīvās ietekmes un izstrādāt stratēģijas, lai novērstu šo atkarību. Mēs vēlamies palīdzēt mūsu skolēniem apzināties pārmērīgas interneta lietošanas radīto kaitējumu, vienlaikus parādot viņiem alternatīvu iespēju – aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, to atklājot ar digitālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību. Tāpat arī atklāt dažādu kultūru bagātības, novērtēt to daudzveidību, paaugstināt Eiropas kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, stiprināt radošumu, uzlabot sociālās, valodas un komunikācijas prasmes un spējas strādāt starptautiskās komandās.

Projekta pamattēmas:

 1. Tucija – digitālā atkarība;
 2. Polija – sociālo mediju lietotprasme un tās pielietojums izglītībā;
 3. Lietuva – cīņa pret kibernoziegumiem ;
 4. Rumānija – video spēles – atkarību veicinātājas;
 5. Latvija – stratēģijas, lai novērstu un cīnītos pret digitālo atkarību.

Projektā paredzēts iesaistīt 14-18 gadus vecus jauniešus.
Katrā projekta partnerskolā plānots veidot interešu grupas, kuras strādās pie projekta tēmām un informēs pārējos tiešsaistē par saviem pētījumiem un gūtajiem rezultātiem. Skolēni paši vērtēs savu veikumu un dalīsies pieredzē kopējās sanāksmēs. Skolotāji būs mentori prezentāciju, aktivitāšu, pētījumu un dažādu materiālu sagatavošanai un apkopošanai.

Projekta gaitā tiks izveidoti: projekta logo, foto un video materiāli, prezentācijas, bukleti, kolāžas, apkopoti veikto pasākumu apraksti. Projekta gaitā tie skatāmi Facebook, Instegram, eTwinning platformās un projekta mājas lapā www.discoverthereallife.com

Gatavi nākotnei (Prepared for the Future) (2020. – 2022. gads)

Projekta dalībnieki:

 • Association Familiale de Gestion de Briance – Francija (koordinators)
 • Liceul Tehnologic Ticlenir – Rumānija
 • 2 Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Rosa Luxemburg” – Itālija
 • IES Lucus Solis – Spānija
 • Ogres Valsts ģimnāzija – Latvija

Projekta mērķis:

Projekta gaitā tiks izveidota spēcīga sinerģija starp iesaistītajām skolām, tā iedvesmos skolēnus veiksmīgi veidot savu turpmāko nākotnes karjeras ceļu. Projekts balstās uz pieredzes apmaiņas un labās prakses paraugu koncepciju, galveno uzmanību pievēršot jauniešu uzņēmējdarbības spēju attīstīšanai. Projektā gūtā pieredze – digitālās, svešvalodu un vispārējās kompetences – atvieglos jauniešiem realizēt savas nākotnes ieceres un adaptēties darba tirgum vietējās, reģionālās, Eiropas organizācijās vai arī privātajos uzņēmumos ar līdzīgu darbības specifiku. Tas palīdzēs jauniešiem izstrādāt maksimāli dabisku pielāgošanās spēju darba tirgus prasībām vietējā, valsts un ES līmenī.

Projekta pamattēmas:

 1. Francija – karjeras attīstība;
 2. Itālija- izaicinājumi un iespējas mūsdienu darba pasaulē;
 3. Spānija – skolēnu uzņēmējdarbība un virtuālu uzņēmumu izveide;
 4. Latvija – šodienas profesijas un tām nepieciešamās kompetences;
 5. Rumānija – uzņēmējdarbības prasmes, e- komercija.

Projektā paredzēts iesaistīt 15 -19 gadus vecus jauniešus.
Katrā projekta partnerskolā plānots veidot interešu grupas, kuras strādās pie projekta tēmām un veiks ar tām saistītās aktivitātes, informēs pārējos tiešsaistē par saviem pētījumiem un gūtajiem rezultātiem. Skolēni paši vērtēs savu veikumu un dalīsies pieredzē kopējās sanāksmēs. Skolotāji būs mentori prezentāciju, aktivitāšu, pētījumu un dažādu materiālu sagatavošanai un apkopošanai.

Projekta gaitā tiks izveidoti: projekta logo, foto un video materiāli, prezentācijas, bukleti, kolāžas, apkopoti veikto pasākumu apraksti. Izstrādāti Europass, ECVET, Youthpass, ECTS u.c. nacionālo sertifikātu paraugi. Projekta gaitā tie skatāmi Facebook, Instegram, eTwinning platformās un projekta mājas lapā

Izaicinājums ar STEAM (I Challenge The Age With STEAM) (2020. – 2022. gads)

Projekta dalībnieki:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie – Polija (koordinators)
 • Tallinna Polütehnikum – Igaunija
 • 2o GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS MAGNISIAS – Grieķija
 • HAYME ANA KIZ ANADOLU IMAM HATIP LISESI – Turcija
 • MEVLANA ANADOLU IMAM HATIP LISESI- Turcija
 • Ogres Valsts ģimnāzija – Latvija

Projekta mērķis:
Mūsu projekta mērķis ir izveidot skolēna profilu – izglītotu personību ar divdesmit pirmā gadsimta prasmēm, gatavu pieņemt lēmumus, aktīvi piedalīties komandas darbā, uzņemties iniciatīvu, risināt problēmas, būt pārliecinātam un prast efektīvi sadarboties. Izzināt un izprast STEAM mācību priekšmetu (dabaszinātnes, tehnoloģija, inženierzinātnes, māksla un matemātika) kopsakarības un integrēt šīs prasmes savā ikdienā.

Projekta pamattēmas:

 1. Igaunija – dabaszinātnes
 2. Latvija – modernās informāciju tehnoloģijas
 3. Turcija – māksla, dizains, mūzika
 4. Grieķija – matemātika+ angļu valodas termini
 5. Polija – “STEAM dadatirgus” – STEAM visu jomu labās prakses piemēri un valstu kultūras mantojuma izstāde

Projektā paredzēts iesaistīt 15 -19 gadus vecus jauniešus. Katrā projekta partnerskolā plānots veidot interešu grupas, kuras strādās pie projekta tēmām un veiks ar tām saistītās aktivitātes, informēs pārējos tiešsaistē par saviem pētījumiem un gūtajiem rezultātiem. Skolēni paši vērtēs savu veikumu un dalīsies pieredzē kopējās sanāksmēs. Skolotāji būs mentori prezentāciju, aktivitāšu, pētījumu un dažādu materiālu sagatavošanai un apkopošanai.

Projekta gaitā tiks izveidoti: projekta logo, foto un video materiāli, prezentācijas, bukleti, kolāžas, apkopoti veikto pasākumu apraksti. Izstrādāta STEAM aktivitāšu e- brošūra un skolu mācību programmā iekļaujamie materiāli. Projekta gaitai var sekot Facebook, Instegram, eTwinning platformās un projekta mājas lapā.

Raksti scenāriju, izspēlē, dalies (Make Scripts, Act and Share) (2020. – 2022.gads)

Projekta dalībnieki:

 • Ahmet Altan Anadolu Lisesi – Turcija (koordinators)
 • Scoala Gimnaziala ” Serban Voda Cantacuzino”- Rumānija
 • SSOU MOSHA PIJADE – Maķedonija
 • M.Slanciausko progimnazija – Lietuva
 • Ogres Valsts ģimnāzija – Latvija

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir jauniešu iesaistīšana nacionālā kultūras mantojuma veicināšanā ar teātra mākslas un drāmas starpniecību. Izmantojot drāmas elementus, skolēni integrēs digitālās tehnoloģijas mācību procesā, apgūs scenāriju rakstības principus un aktiermākslas pamatus (izmantojot verbālos un neverbālos saziņas līdzekļus), nodarbosies ar jaunradi. Skolēni pielietos specifiskus teātra izteiksmes līdzekļus, veidos izrādes, uzveduma vai laikmetīgas teatrālas formas iestudējumu, iepazīs teātri kā institūciju. Jauniešiem radīsies izpratne par kultūras un mākslas procesiem, to saistību ar radošo izaugsmi un sabiedrības vērtībām, par kultūras daudzveidīgām izpausmēm un laikmetīgo mākslu, kultūras mantojuma nozīmi, mākslas iedarbi uz savu personību, emocionālu un estētisku pieredzi. Skolotāji pilnveidosies starptautiskajā sadarbībā un projektu vadībā.

Projekta pamattēmas:

 1. Rumānija – Nacionālo teātru popularizēšana
 2. Maķedonija – Internatcionālais teātris (Pasaules teātru vēsture)
 3. Latvija- Drāma un IKT
 4. Turcija – Drāmas loma izglītībā, integrējot skolēnus-imigrantus
 5. Lietuva – “Kultūru karnevāls”

Projektā paredzēts iesaistīt 14 -18 gadus vecus jauniešus.
Katrā skolā plānots veidot interešu grupas, kuras strādās pie projekta tēmām un informēs pārējos tiešsaistē par saviem pētījumiem un gūtajiem rezultātiem. Skolēni paši vērtēs savus darbus un dalīsies ar iespaidiem kopējās sanāksmēs. Skolotāji būs mentori prezentāciju, aktivitāšu, pētījumu un dažādu materiālu sagatavošanai un apkopošanai.

Projekta gaitā tiks izveidoti: projekta logo, foto un video materiāli, prezentācijas, bukleti, kolāžas, portfolio, tiešsaistes aptaujas (Plickers, Kahoot), apkopoti scenāriju un pasākumu apraksti. Izstrādāta e- brošūra “Kultūras mantojums partnervalstīs caur Erasmus+Drāma prizmu”. Projekta gaitai var sekot Facebook, Instegram, Youtube, Twitter, eTwinning, Erasmus + Sharing platformās un projekta mājas lapā.

Cilvēka ietekme uz piekrastes ekosistēmām (Human Impacts @ Coastal Ecosystems) (2018. – 2021. gads)

Projekta uzdevumi:

 • veicināt starptautisku un interaktīvu sadarbību, veicinot starpkultūru dialogu un Eiropas pilsonības vērtību nodošanu;
 • raksturot esošo cilvēku darbību piekrastes rajonos un to ietekmi uz ekosistēmu saglabāšanu;
 • paplašināt Eiropas partnerības, lai dalītos pieredzē, labajā praksē un jaunās metodikās;
 • veidot Eiropas proaktīvas partnerības, veicinot uz projektiem balstītu jauninājumu apguvi un risinot kopīgas problēmas;
 • raksturot piekrastes zonu veģetāciju un to vērtību ekosistēmu saglabāšanā;
 • veikt ūdens kvalitātes mērījumus (bioloģiskie un ķīmiskie parametri);
 • veicināt komandas darbu, mācīšanos kooperatīvā veidā, konkurenci un centienus sasniegt gaidītos rezultātus;

Projekta rezultāti un starprezultāti tiek publicēti projekta vietnē
https://twinspace.etwinning.net/78564/pages/page/498102

Dalībnieki:

 • AE Dr Francisco Fernandes Lopes (Portugāle),
 • I.I.S. “ Concetto Marchesi”(Itālija),
 • Profesionalna gymnaziya po veterinarna medicina “Prof. d-r Georgi Pavlov” (Bulgārija),
 • IES Villa de Vícar (Spānija),
 • Ogres Valsts ģimnāzija (Latvija),
 • 2nd Geniko Lykeio Argostoliou (Grieķija)
Ekosistēmas, ūdens, enerģētika un zaļās profesijas – globāls izaicinājums Eiropas jaunatnei! (2018. – 2021. gads)

Projekta mērķis:  izraisīt skolēnu interesi par tādu globālo problēmu, kā vides aizsardzība un dabas resursu efektīvā izmantošana kā arī par karjeras veidošanas iespējām šajā jomā.

Projekta uzdevumi:

 • veikt pētījumus par dažādām ekosistēmām,
 • veidot galda spēles,
 • vērot zaļo profesiju pārstāvju darba procesus,
 • mācīties veidot Scratch spēles par projekta tēmu,
 • izzināt savas un partneru valstis energoresursus,
 • izmantot dažādus IT-rīkus materiālu veidošanai un komunikācijai,
 • apmeklēt muzejus, uzņēmumus un dabas objektus.

Projekta sasniedzamie rezultāti

Dalība projektā palīdzes jauniešiem saprast, ka viņu aktīvā dzīves pozīcija un iesaiste skolas, pilsētas, sabiedrības un valsts attīstībā veidos viņu nākotni.
Strādājot multikulturālajā vidē, komunicējot un, veidojot kopīgus projektus, skolēni apzināsies, ka vides aizsardzība ir globāls jautājums, kas attiecas uz visiem Eiropas pilsoņiem. Kad ir kopīgs mērķis, valoda un attālums nav jāuzskata par šķēršļiem.

Veselīgā vide ir lielisks darbavietu resurss ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Projekta laikā skolēni iepazīsies ar zaļo profesiju pārstāvjiem un izzinās karjeras veidošanās iespējas ar vidi saistītās nozarēs.
Projekta pieteiktās jomas ir sadalītas starp dalībvalstīm. Latvijas galvenais pētīšanas temats ir “Enerģija”.

Projekta rezultāti un starprezultāti tiek publicēti projekta vietnēs:

https://twinspace.etwinning.net/72376/pages/page/443859
https://twinspace.etwinning.net/91673/pages/page/667961

Dalībnieki:

 • Spānija (Instituto de Secundaria de Beade)
 • Francija (Collège Robert Schuman)
 • Itālija (Istituto Comprensivo “G.Segantini”)
 • Latvija (Ogres Valsts ģimnāzija)
Kultūra uz skatuves (Culture on the Stage) (2018.-2020.gads)

Projekta dalībnieki:   

1.   Ies Bezmiliana vidusskola – Spānija
2.   Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Licejs – Turcija (Kütahya)
3.   Danubiana Roman tehniskā koledža – Rumānija (Roman)
4.   Ogres Valsts gimnāzija – Latvija (Ogre)
5.   Georgi Izmirliev vidusskola – Bulgārija (Gorna Oryahovitsa )

Projekta uzdevumi:   

 1.  Iepazīt savas un partnervalstu kultūras mantojumu.
 2. Veicināt skolēnos pašpārliecinātību un sevis apzināšanos.
 3. Radīt izpratni par kultūru daudzveidību.
 4. Demonstrēt lomu spēli kā kompetenču izglītības sastāvdaļu.
 5. Izmantot mūsdienīgas IT saziņas iespējas savstarpējā komunikācijā.
 6. Dalīties labās prakses piemēros par drāmas lomu skolēnu personības izaugsmē.
 7. Pilnveidot skolēnu svešvalodu un komunikācijas prasmes interaktīvā veidā.
Mūsdienīga angļu valodas mācīšana un mācīšanās (English Language Acquisition with Blended Learning) (2018.-2020.gads)

Projekta dalībnieki:   
1.   Iskenderun Cumhuriyet Anadolul licejs – Turcija (Iskenderun)
2.   Ogres Valsts gimnāzija – Latvija (Ogre)
3.   Tuszyn 1. Pamatskola – Polija (Tuszyn)
4.   Albesti 1. ģimnāzija – Rumānija (Albesti)
5.  Necmi Muammer Ortaokulu vidusskola –  Turcija (Zile-Tokat)

Projekta uzdevumi:

 1. Izveidot projekta mājaslapu.
 2. Padziļināt skolēnu motivāciju apgūt angļu valodu.
 3. Pilnveidot angļu valodas zināšanas, izmantojot dažādas tehnoloģijas (filmas, audio,  viedierīces, aplikācijas).
 4. Stiprināt starpkultūru saikni un sadarbību starp dažādām nacionalitātēm.
 5. Radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību.
 6. Iekļauties digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT.
 7. Dalīties pieredzē  par kompetenču izglītību svešvalodu jomā.
Jūras, Tūrisms, Vide, Aizsardzība un ilgtspēja (2016. – 2018. gads)

Projekta uzdevumi:

 • izpratne par jūras nozīmi un par veselīgas vides veidošanu;
 • aspekti, saistītie ar jūru: tūrisms, vēsture, zvejniecība, tradīcijas, ekonomika un transports;
 • jūras tuvuma priekšrocības.

Projekta laikā skolēni:

 • darbojas Moodle vidē, kur veido projekta darbus par dažādām tēmām, saistītām ar Baltijas jūru;
 • taisa jūras ūdens analīzes vairākas reizes gadā;
 • sadarbojas ar partneru skolu skolēniem e-Twinning portālā.

Projekta rezultāti un starprezultāti tiek publicēti projekta vietnē
https://twinspace.etwinning.net/24853/pages/page/148213

Projekta dalībnieki:

 • Srednja skola Antun Matijasevic – Karamaneo (Horvātija)
 • I.I.S.S. Archimede (Itālija)
 • RAMAZAN ATIL ANADOLU LISESI (Turcija)
 • Ogres Valsts ģimnāzija (Latvija)
Mācāmies rītdienai (Teaching for Tomorrow: Flipped Learning) (2017.-2019.gads)

Projekta dalībnieki:

 • Sultanahmet Suphi Pasa Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ( Turcija)
 • Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta ( Itālija)
 • Agrupamento de Escolas de Vialonga ( Portugāle)
 • Stredni prumyslova skola Otrokovice ( Čehija)
 • Privatna gimnazija i ekonomsko-informaticka skola Futura s pravom javnosti ( Horvātija)
 • Ogres Valsts gimnāzija ( Latvija)

Projekta uzdevumi:

 1. Mācību procesā ieviest un aktualizēt apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundas.
 2. Veicināt pilnībā izmantot valsts piedāvātās izglītības iespējas, lai par 10 % samazinātu skolēnu mācību pārtraukšanu pirms skolas absolvēšanas.
 3. Radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību.
 4. Iekļauties digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT.
 5. Ievērot digitālo pilsonību un apzinātu, drošu interneta vidi.
 6. Dalīties pieredzē par apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundu organizēšanu.
 7. Pilnveidot skolēnu svešvalodu prasmes.
Vide – izaicinājums un atbildība (2015. – 2017. gads)

Projekta uzdevumi:

 • veicināt skolēnu interesi par apkārtējo vidi;
 • celt skolēnu apzinīgumu un atbildību par apkārtējo vidi;
 • veicināt skolēnu svešvalodu prasmes;
 • pilnveidot skolēnu un skolotāju digitālas kompetences;
 • radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību;
 • dalīties pieredzē par starppriekšmetu saiknes lietošanu mācību  procesā.

Projekta laikā skolēni:

 • piedalās lekcijās un darbnīcās par dabas aizsardzību;
 • veido posterus un brošūras par dabas aizsardzību;
 • veido aptaujas, prezentācijas un viktorīnas par savu valsti;
 • piedalās Skype video konferencēs un eTwinning projektā;

Projekta rezultāti un starprezultāti tiek publicēti projekta vietnē
www.naturearoundus.wikispaces.com

Projekta dalībnieki:

 • Zakladni skola Mnisek pod Brdy (Čehija)
 • Osnovna skola Podmurvice (Horvātija)
 • Primary School of Naousa Paros (Grieķija)
 • Ogres Valsts ģimnāzija (Latvija)
 • KARAKESLI ORTAOKULU (Turcija)
 • Gimnazjum im. Marii Konopnitckiej w Szydlowie (Polija)
 • Pureza de María (Spānija)
EUvelopment – mūsdienu mediji šķēršo robežas (2015. – 2017. gads)

Projekta galvenā ideja ir veidot iesējas aktīvai ES attīstībai, kā rīku izmantojot mūsdienīgu mediju izglītību. Tas nozīmē inovatīvu tradicionālo mācīšanas stratēģiju īstenošanu, izmantojot klasē mūsdienu medijus un īpaši mobilās ierīces.

Projekta paredzamie rezultāti:

 • reālās situācijas apraksts (kādus e-rīkus izmanto skolotāji katrā skolā)
 • stundu plāni
 • noderīgas digitālās ierīces
 • noderīgas aplikācijas
 • metodes
 • pieredze darbā ar bēgļiem
 • problēmas, kas varētu rasties, un iespējamie risinājumi

Projekta mājas lapa

 • mājas lapas adrese Erasmus.photofabrics.com
 • projekta aktivitātes un progress
 • projekta rezultāti
 • projekta dienasgrāmata
 • stundu plāni
 • prezentācijas par partnerskolām
 • videoklipu veidošana par agresiju sociālajos tīklos
 • prezentācijas par demografisko situāciju un bēgliem katrā valstī

Starpvalstu sadarbība:

 • prezentācija par Eiropas Savienību
 • EUtopia – bēgļu integrēšanas modelis (Prezi prezentācija)
 • animācijas filmas veidošana par bēglu skolēnu integrēšanu mācību procesā
 • podraides par potenciālo EU attīstības scenāriju ņēmot vērā situāciju ar bēgļiem
 • students will work on their own eBook ‘Integration of Refugees in the EU’ (final product)

Dalībnieki:

 • Johann-Jakob-Widmann-Schule (Vācija)
 • Broeders Hiëronymieten3 (Beļģija)
 • EK KALAMARIAS (Grieķija)
 • Cooperativa Maria Consolatrice – SCUOLA REGINA MUNDI (Itālija)
 • Ogres Valsts ģimnāzija (Latvija)
 • Ulstein vidaregåande skule (Norvēģija)
 • Osnovna sola XIV. divizije Senovo (Slovēnija)

Projektu sadarbības partneri: