Pumpurs

Ogres Valsts ģimnāzija kopš 2020.gada 1. oktobra piedalās projektā “Pumpurs” sniedzot atbalstu skolēniem tādos mācību priekšmetos kā matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, ķīmija, fizika, kā arī sociālā pedagoga un psihologa atbalstu.

Pirmajā semestrī projektā palīdzība tika sniegta 38 skolēniem, otrajā semestrī skolēnu skaits, kas saņems atbalsta pasākumus pieaudzis līdz 43. Vietu skaits projektā ir ierobežots un atkarīgs no pedagogu slodzes, tāpēc pieteikšanās katram semestrim tiek organizēta elektroniski, vecākiem aizpildot pieteikuma anketu un izvērtējot nepieciešamību un iespējas sniegt atbalsta pasākumus.

Pieteikšanās 2021.gada 1.septembrim plānota augusta mēnesī.

Projekta apraksts:

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa:

  • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
  • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.