Izglītības programmas

Ogres Valsts ģimnāzija no 2020./2021. mācību gada pamatizglītības posmā 7. – 9. klasei piedāvā vienu izglītības programmu (23011111) ar diviem īstenošanas plāniem, savukārt vidusskolas posmā 10. – 12. klasei vienu programmu (31016011) ar trim komplektiem.

Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā tiek organizēta ar iestājpārbaudījumiem, kas katru gadu notiek maija mēnesī. Vairāk par uzņemšanas kārtību lasi šeit.

7.-9.klašu programma (23011111)

No 2020./2021. mācību gada Ogres Valsts ģimnāzija īsteno pamatizglītības procesu atbilstoši “Skola 2030 “ projektam un Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Ogres Valsts ģimnāzijas īstenošanas plānā A visi mācību priekšmeti tiek mācīti vienlīdzīgi, savukārt plānā B ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi.

Ogres Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (23011111).


10.-12.klašu programma (31016011)

Ar 2020./2021. mācību gadu Ogres Valsts ģimnāzijā skolēniem pieejami trīs dažādi mācību komplekti – dabaszinātnes, inženierzinātnes, valodas un sabiedriskās attiecības. Vairāk par programmām lasi apraktos.

DABASZINĀTNES

Profesionālie virzieni – ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, medicīna, farmācija, vide, pārtika, lauksaimniecība u.c. (LU, RSU, LLU u.c.)

12.klasē pēc izvēles padziļināti jāapgūst trīs no šiem izvēles priekšmetiem  (Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II)

Uzņemšanas noteikumi – iestājpārbaudījums, ne zemāk kā 6 balles matemātikā un divos no dabaszinātņu priekšmetiem  (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija).

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Dabaszinātnes”

INŽENIERZINĀTNES

Profesionālie virzieni – Matemātika, fizika, ķīmija, informātika, transports, arhitektūra, būvniecība, mehānika u.c. tehniskās specialitātes (LU, RTU, LLU, RSU u.c.)

12.klasē obligāti padziļināti jāapgūst – matemātika (Matemātika II) un pēc izvēles divi no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem  (Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Fizika II, Ķīmija II, Programmēšana II).

Uzņemšanas noteikumi – iestājpārbaudījums, ne zemāk kā 6 balles matemātikā un divos no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem ( bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, datorika). 

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Inženierzinātnes”

VALODAS UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Profesionālie virzieni – filoloģija, politika, jurisprudence, starptautiskās attiecības, kultūra, radošā industrija (LU, RSU u.c.)

12.klasē obligāti padziļināti jāapgūst – latviešu valoda (Latviešu valoda un literatūra II), 1.svešvaloda II un Sociālās zinātnes II .

Uzņemšanas noteikumi – iestājpārbaudījums, ne zemāk kā 6 balles latviešu un  angļu valodās, vēsturē.

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Valodas un sabiedriskās attiecības”


Izglītības programmas no 2018./2019. mācību gada: