Semināru cikls ķīmijas skolotājiem “Mācību satura apguves plānošana un realizācija ķīmijā”

Lai kopīgi risinātu problēmas, kuras šajā mācību gadā ķīmijas skolotājiem sagādā jaunā mācību satura ieviešana vidusskolā, Ogres Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja, Dabaszinātņu jomas vadītāja Ilze Pomere aicināja Ogres novada vidusskolu ķīmijas skolotājus uz kopīgu tikšanos. Šim aicinājumam atsaucās  un vēlēšanos sadarboties izteica arī Lielvārdes un Ikšķiles novadu skolotāji.

 Pirmajā tikšanās reizē, 18. martā ķīmijas skolotāji  labprāt dalījās pieredzē, atklājot lielākos izaicinājumus, grūtības un arī pozitīvos ieguvumus, ko pedagogiem sagādā jaunās mācību programmas realizācija.

Atsaucību guva priekšlikums kopīgi apspriest un pilnveidot  ķīmijas stundu tematiskos plānus katrai klašu grupai. Šis priekšlikums veiksmīgi tiek realizēts, organizējot ikmēneša seminārus. Divās tikšanās reizēs, 12. aprīlī un 10. maijā  ķīmijas skolotāji strādāja ar tematisko plānu 10. klasei, īpašu uzmanību pievēršot katras stundas sasniedzamajiem rezultātiem.  Nākošajā mācību gadā sadarbību nolemts turpināt, pilnveidojot tematiskos plānus 8. un 11. klasei.

 Lai veiksmīgi realizētu jauno ķīmijas mācību programmu un tematiskos plānus, ir nepieciešami atbalsta materiāli gan skolēnam, gan skolotājam. Jaunu mācību materiālu izstrāde un vienotas mācību materiālu krātuves izveide varētu būt galvenais metodiskā darba uzdevums dabaszinātņu skolotājiem nākošajā mācību gadā.