Skolēnu brīvdienās skolotāji mācās

Skolēnu brīvdienas ir laiks, kad skolotājiem ir iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci  dažādu kursu un semināru nodarbībās.

Ieviešot jauno mācību saturu un īstenojot jauno mācīšanas pieeju, tiek uzsvērta nepieciešamība veidot skolēnam vienotu izpratni par dabas un sabiedrības procesiem. Tāpēc skolu darbā ir svarīgi realizēt integrētu mācīšanās procesu, ko var nodrošināt dažādu mācību priekšmetu skolotāju savstarpējā sadarbība.

Lai pilnveidotu skolotāju sadarbības prasmi, 2020. gada 21. un 22. decembrī Zoom platformā notika kursi dabaszinātņu skolotājiem “Starppriekšmetu saikne kompetenču pieejas īstenošanai dabaszinātņu priekšmetos” .  Tos organizēja Ogres Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Ogres novada izglītības pārvaldi. Kursos piedalījās Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu skolotāji, kuri skolēniem māca bioloģiju, ķīmiju , fiziku, ģeogrāfiju un dabaszinības  sākumskolas , pamatskolas un vidusskolas klasēs. Kursu nodarbības vadīja Latvijas Universitātes lektori Mag.chem. Ilze Gaile (Ķīmijas fakultāte), Dr.geo. Kristīne Āboliņa ( Ģeogrāfijas fakultāte) un Dr.biol. Zbigņevs Marcinkevičs (Bioloģijas fakultāte).

Kursu nodarbībās tika pievērsta uzmanība skolotāju sadarbībai mācību satura plānošanā un projektu darbam kā starppriekšmetu saiknes īstenošanas metodei. Skolotājiem bija iespēja dalīties savā pieredzē un iegūt jaunas idejas stundu un ārpusstundu darbam ar skolēniem.

Klausoties lekciju par vides un tehnoloģiju mijiedarbību, kursu dalībnieki varēja izvērtēt un izteikt savu viedokli par tehnoloģiju ietekmi uz mūsdienu dzīvesveidu un vidi, lai rosinātu par to padomāt arī skolu jauniešus.

Īpaši saistoša un skolotājiem personīgi nozīmīga bija lekcija par fiziskās aktivitātes labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu. Tā deva iespēju skolotājiem papildināt savas zināšanas ar visjaunākajām atziņām un ieraudzīt sava mācību priekšmeta saturu saistībā ar citiem dabaszinātņu priekšmetiem.

 Lai skolotājiem izdodas veiksmīgi realizēt kursos iegūtās zināšanas, prasmes un atziņas!

Informāciju sagatavoja Ilze Pomere, Ogres novada Dabaszinātņu mācību jomas vadītāja