mETODISKAIS CENTRS

diskais centr

Metodiskā centra uzdevumi:

  • sniegt metodisko atbalstu Ogres pilsētas un novada skolu pedagogiem
  • organizēt konferences, seminārus, atklātās stundas pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus 
  • nodrošināt valsts ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas, aktuālās mācību un metodiskās literatūras drukātā un digitālā formā pieejamību
  • sniegt metodisku palīdzību jaunajiem pedagogiem
  • akcentēt novitātes mācību procesā, atbilstoši jauno mācību priekšmetu standartu saturam
  • veicināt starpdisciplināras pieejas ieviešanu, pedagogu sadarbību un vērtībizglītību mācību procesā

Direktores vietniece metodiskajā darbā: Maija Vilnīte maija.vilnite@ovgimnazija.com

Bibliotēkas vadītāja: Ingrīda Dārzniece ingada@inbox.lv

Plānotie pasākumi 2023./2024. m.g
Mācību joma Pasākums Datums Laiks, vieta Reģistrēšanās
         

DAUDZVEIDĪGU IT RĪKU IZMANTOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ  riki_mac_procesam-prezentācija

Metodiskās konferences (2016.-2023.gads)
Norises laiks  Metodiskās konferences tēma, apraksts
23.08.2023 

Radošā pašizaugsme
“Skolotājs kā Šveices nazis” jeb kā veidot visiem skolēniem piemērotas stundas- ievads universālā dizaina izpratnē”  lekt.Andra Rektiņa, Kristīne Gaugere
“Matemātikas mācīšana  sākumskolas/pamatskolas  klasēs, izmantojot spēļu metodes” lekt.Kristīne Balta
“Mākslīgais intelekts-palīgs vai risks?” lekt.Evija Mirķe
“Kā uzlabot sadarbību ar skolēnu?”- lekt.Inga Jefremova
“Tracker izmantošana fizikas stundās” lekt.Aldis Bērziņš
“4D jeb mācīšanās  traucējumi, ar kuriem var sastapties jebkurš skolotājs jebkurā priekšmetā” lekt. Andra Rektiņa
“Classtime izmantošana mācību procesā” lekt. Aldis Bērziņš
“Gamifikācija un uz spēlēm balstīta mācīšanās” lekt. Igors Ardaševs

 27.10.2022.

 Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogres Izglītības pārvaldes konference “Vairāk kā stunda.”
“Stunda kā apliecinājums, ka katrs dalībnieks ir svarīgs”. OVĢ skolotāja Daina Sergejeva
“Atgriezeniskās saites veidošanas iespējas” OVĢ skolotājs Aldis Bērziņš
“Pieredze radīt” OVĢ skolotāja Anete Ezeriete 
“Google Sites izmantošana mācību stundās pedagogu sadarbības veicināšanai”OVĢ skolotāja Maija Vilnīte 

https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogres-novada-pedagogi-gust-jaunas-zinasanas-konference-vairak-ka-stunda

Vairāk informācija

15.12.2021 Ogres Valsts ģimnāzijas pieredzes apmaiņas pēcpusdiena Aud[z]ināšana:
– “Pedagogu profesionālās labklājības veicināšana, izmantojot praktiskas metodes audināšanas darbā” Dr.psych Baiba Martinsone, LU profesore, psiholoģe

– “Drošība digitālajā vidē- kā pedagogam sev pasargāt un kāpec tas ir svarīgi?”- Maija Katkovska, Drossinternets.lv vadītāja
– Vecāku skatījums mācību darba organizēšanai jaunajos apstākļos” Ieva Sala, OVĢ angļu valodas skolotāja
– Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu atskats uz attālināto mācību procesu, Elizabete Antropa, Džonatans Ziņģītis (12.b)
24.08.2021

RADI un RODI iespējas izglītībā
Lekcija “Diagnostika 21. gadsimta izglītībai” Gatis Narvaišs, Endurio skolu izaugsmes vadītājs
Lekcija “Lai līdzšinējā pieredze mūs neierobežotu” Valdis Vanags, Sense-of Team programmu direktors un treneris

Darbnīcas:
-“Atbalsts audzēkņiem un mācību darba diferenciācija profesionālās ievirzes
mūzikas izglītībā” Gunita Bičule, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Mūzikas jomā
-“Pašvērtēšana – izglītības iestādes izaugsmei” Vineta Āboltiņa, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās un speciālās izglītības jautājumos un Sandra Grunte Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
-“Kā organizēt skolēnu pašvadītu mācīšanos?” Evija Miglāne, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bioloģijas skolotāja
-“Domāt par mācīšanos – izaugsmes atslēga” Ilze Mazpane, Ogres 1. vidusskolas vidusskolas skolotāja, Skola2030 vecākā eksperte
– “Skolotāja loma pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanā. Modelē! Izveido!
Virzi!” Vita Kravale, Ogres VPII “Riekstiņš” vadītāja, mācīšanās konsultante pirmsskolā un Liene
Magone Ogres VPII “Riekstiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā
– “Prieku atklāj mācoties” Aiga Kriņģele, Lielvārdes pamatskolas sākumskolas skolotāja, mācīšanās konsultante
sākumskolā un Anda Bariņa, Lielvārdes pamatskolas direktora vietniece mācību darbā
-“Radi atkalredzēšanās dzirksti” Anete Ezeriete, Ogres Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā un interešu
izglītībā
– “Vērtēšanas procesi pirmsskolā” Evija Slise, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas jautājumos un
Sandra Grunte Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
“Idejas un pozitīva pieredze mācību procesa organizēšanā sākumskolā” Sākumskolu pedagogi Sandra Skujiņa, Ieva Radziņa-Sproģe, Santa Kampša, Ikšķiles vidusskolas sākumskolas skolotājas
– “Treneris. Līderis. Personība. Reinis Zarāns, Organizāciju attīstības centrs “Spring Valley”, konsultants
“Digitālās tehnoloģijas – palīgs mācību satura diferencēšanai pirmsskolā” Laimīte Seņkāne-Soste, Ikšķiles VPII “Čiekuriņš” vadītāja un Kristīne Ose – Stuģe , Ikšķiles
VPII “Čiekuriņš” vadītājas vietniece izglītības jomā
– “VASARAS KONSERVI” Vilnis Heinrihsons, mākslas pedagogs

06.05.2021. Ogres Valsts ģimnāzijas pieredzes apmaiņas pēcpusdiena Aud[z]ināšana:
– Skola 2030 vecākā eksperte Rasa Dirvēna “Audzināšanas sasniedzamais rezultāts”
– Projektu “MOT”, “PuMPuRS” un “Latvijas skolas soma” integrēšana audzināšanas darbā – ieguvumi, izaicinājumi, pieredze
– “Iespējamās misijas” projekts “Dzīvei gatavs” vadītāja Lāsma Mencendorfa
– Sociālā projekta “Neklusē” vadītāja Marika Andžāne
– Grupu darbs/pieredzes apmaiņa
28.08.2019. “Labvēlīgas un radošas vides veidošana izglītības iestādē” 
Lekcija “Skolotājs pārmaiņu laikos”- lektors Valdis Zatlers
Darbnīcas:
– Radošā lasīšana skolēnu motivācijas veicināšanai-Dr.Paed. Ieva Margeviča- Grīnberga
– Skolotāju sadarbība multidisciplināru un starpdiscipilnāru stundu veidošanā- Mg.hist. Laura Miķelsone
– Komunikācija starp paaudzēm – sadarbība vai katastrofa?-Mg.public.realt Anita Rošāne
– A Competence Based Approach to Teaching and Learning English (Darbnīca angļu valodas pedagogiem)- Mg.philol. Iveta Vītola
– Strādājam kopā mājturībā, tehnoloģijās un datorikā (Darbnīca informātikas un tehnoloģiju jomas pedagogiem) – OVĢ skolotāji M.Zandberga, A.Leonovičs
22.10.2018. “Atbalsts pedagogiem, īstenojot uz kompetencēm balstītu mācību procesu” 
Lekcija – Pašvadība- pamats mūsdienu personības sagatavošanai veiksmīgai darbībai mainīgajā pasaulē- lektors Ivars Juskēvics
Darbnīcas:
-Mūsdienīga un efektīva klases stunda- Mg.hist. Jolanta Lankovska
-Starppriekšmetu mijiedarbība – Preču zīme (logotipa) izveides process, izmantošana, piereģistrēšana -OVĢ skolotāja S.Nikitenko
– Veselīgas attiecības mūsdienu sabiedrībā un bērnu audzināšana- Vēdiskās filozofijas un psih.pasniedzējs Uģis Livzenieks.
– Apzinātība. Kā uzmanība saistīta ar sekmēm, laimi un izdegšanu- Psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis
– Puzles blokshēmas un to pielietojums matemātikas un dabaszinību stundās- Priekuļu tehnikuma pasniedzēja Mg. Inese Simkeviča
– IKT rīku izmantošana kompetenču pieejā balstītā mācību saturā (OVĢ skolotāja V.Gailiša)
– Saplānota stunda – zināšanu konstruēšanas pamats- Lielvārdes pamatskolas skolotāja Santa Mežvēvere
28.08.2018. “Apzinātība – pamats kvalitatīvai sadarbība mācību un audzināšanas darbā”
Darbnīcas:
-Domāšana kā visu prasmju priekšnoteikums- Dr.phd. Ivars Austers
– Prasme dažādot mācību saturu: kritiska pieeja avotu atlasē- Mg. soc.zin. Guntars Ivdris
– Jēgpilna mērķa un uzdevumu izvirzīšana un noteikšana mācību stundā- Zane Ezeriņa (RIIMC)
– Pareizs valodas lietojums – atslēga uz sapratni balstītai komunikācija – Dr.philol. Dite Liepa
26.10.2017. LatSTE 2017
– Kvantu datori: kad tie būs un ko ar tiem varēs izrēķināt?-LU prof. Andris Ambainis
-Veiksmīga saskarsme, konfliktu risināšana un etiķetes prasmes reālajā un virtuālajā vidē- Mazās Brīnumzemes centra dibinātāja Kristīna Sprūdža
-Personības loma. IKT progress. Pagātne, tagadne, nākotne. -Vidzemes augstskolas Dr.math. Aija Cunska, Auces vidusskolas informātikas skolotāju Frīdis Sarcevičs
28.-29.08.2017.

“Ceļā uz kompetencēm”
Lekcija Darbs un profesija: ko, kā un vai vispār mācīties? Dr.phil., asoc. prof. Robert Ķīlis
Kompetenču pieeja izglītībā” Dr. paed., asoc. prof. Karine Oganisjana 
Darbnīcas:
-Pedagogu sadarbības kompetence. Iespēja vai apgrūtinājums?- Mg.paed. Sandra Pallo
-Vide un veselība- Dr.sc.ing. Jana Simanovska
– Lasītprasme izglītības kvalitātei un tās apguves pēctecība sākumskolā un pamatskolā- Dr. paed., prof.  Zenta Anspoka
-Tikumiskās audzināšanas izaicinājumi postmodernajā sabiedrībā -Mg.paed., Mg.phil., Ērika Lanka
-Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana (teorija un prakse)- Mg. paed. Aina Bērce

26.10.2016.
22.-23.12.2016
“Mūsdienu pedagogs un jaunietis – izaicinājumi un iespējas”
Lekcija: Bērns, skola, veselība.- lektors ārsts Gundars Kuklis
Veiksmīgas publiskās uzstāšanās psihofiziskie nosacījumi”- Doc. Zane Daudziņa (LKA)
Darbnīcas:
-Ārzemju pieredze Ogres Valsts ģimnāzijā. Sadarbība un radošums. – Mg.paed. Inna Zeņkeviča (OVĢ), Viktorija Gailiša (OVĢ) Maija Vilnīte (OVĢ)
-Domāšanas skola- Mg. phil. Valdis Cers
-Dreļļu raksti praksē un teorijā- Mg.paed. Sanita Čiekure – Salceviča (OVĢ)
-Ģeogrāfiskā novadpētniecība- Doc. Juris Soms (DU)
-Jauno zāļu izsrāde 21.gs- Artis Kinēns (Organiskās sintēzes institūts)
-Laiks un ceļš mūsu dzīvē- Mg. paed. Sandra Pallo
-Papīrdarbi Ziemassvētkus gaidot- Mg.paed. Sanita Nikitenko (OVĢ)
-Sevis apzināšanās zinātne – iedzīvotājs vai cilvēks”- Mārtiņš Geida (OVĢ)
-Unikālais sevī- Kristīne Zaksa  Radošuma pils trenere
-Ekskursija dabas parkā “Zilie kalni”  (pētnieciskā metode ģeogrāfijas stundā)- Mg.geo. Aivars Bigačs

Metodiskā centra organizētie pasākumi (2019.-2023.gads)

Datums Pasākums Atbildīgais
03.01.2024

National Geographic seminārs angļu valodas skolotājiem

https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogres-novada-metodiki-uzsak-aktivu-darbu-jaunaja-macibu-gada

M.Vilnīte
15.09.2023 Karjeras mērķu izvirzīšana un sasniegšanas prasmes L.Millere
29.08.2023 Vērtēšana skolēna izaugsmei. Tematiskā plāna izveidošana e-vidē. L. Strautmane
28.08.2023. Padziļinātā kursa Angļu valoda II īstenošanas pieredze, gūtās atziņas turpmākajam darbam un mākslīgā intelekta izmantošana mācību procesā M.Vilnīte
24.08.2023 Kompetenču pieejas īstenošana angļu valodas stundās sākumskolas posmā M.Vilnīte
14.-15.08.2023 Profesionālās pilnveides kursi: “Kā izmantot dinamisko matemātikas lietotni “GeoGebra” M.Vilnīte
18.08.2023 Profesionālās pilnveides kursi:”Radošuma izpratne un veicināšana kultūras izpratnes un pašizpauzsmes mākslas mācību jomā” I.Blumfelde
31.03.2023 Profesionālās pilnveides kursi:”Google Workspace iesācējiem S.Prancāne

 07.12.2022.

25.10.2022

 Profesionālās pilnveides kursi: Izaugsmes iespējas fizikas un inžernierzinību skolotājiem Vairāk informācija
Atgriezeniskās saites veidošanas iespējas izmantojot Socrative darba vidi
Metodiskie materiāli:

Socrative platformas izmantošana skolas darbā

 A.Bērziņš

A.Bērziņš

 13.-14.10.2022. Profesionālās pilnveides kursi: Radošā rakstīšana skolā.  M.Vilnīte
 29.09.2022. Profesionālās pilnveides kursi: Radošas un efektīvas metodes mūzikas mācību priekšmeta īstenošanai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā.  M.Vilnīte
27.10.2022. Profesionālās pilnveides kursi: Google Vietnes izmantošana mūsdienīga mācību procesa īstenošanai. Vairāk par pasākumu: Pedagogu profesionālā pilnveide pirms jaunā mācību gada  Metodiskie materiāli:  https://drive.google.com/file/d/1w2D9DiTkh31ndZdQclyRUg52FYAK93JS/view?usp=drive_link M.Vilnīte, V. Gailiša
24.08.2022. Profesionālās pilnveides kursi:  Krievu valodas (svešvalodas) mācību komplekti. Metodiskie paņēmieni un mācību komplektu struktūra. M.Vilnīte
22.08.2022.

Profesionālās pilnveides kursi: Inovatīvas mācību metodes matemātikas stundās kompleksas domāšanas  attīstībai. Metodiskie materiāli: Riņķa līnijas vienādojums_jaunais un DL13_Riņķa līnijas vienādojums_jaunais

I. Linkuma, S.Nikitenko
22.08.2022. Profesionālās pilnveides kursi: Videomateriālu veidošana un rediģēšana datorikas skolotājiem M.Vilnīte
18.08.2022. Profesionālās pilnveides kursi: Radošas un efektīvas metodes teātra mākslas mācību priekšmeta īstenošanai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā. M.Vilnīte
25.11.2021. Profesionālās pilnveides kursi: Vērtēšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas priekšmetos mūzikā un teātra mākslā. M.Vilnīte
27.10.; 10.11.2021. Profesionālās pilnveides kursi: Audzināšanas process kā mācību procesa integrēta sastāvdaļa.
Vairāk par pasākumu: Audzināšanas process kā mācību procesa integrēta sastāvdaļa
M.Vilnīte
20.10.2021 Profesionālās pilnveides kursiDaudzveidīgu IT rīku izmantošana svešvalodu mācību stundās.
Nodarbības laikā pedagogi apguva IT rīkus- mindmaps, google veidlapas, canva.com, nearpod.com, mentimeter.com, activelylearn.com, quizilet.com

M.Vilnīte

V.Gailiša

19.10.2021. Profesionālās pilnveides kursiDaudzveidīgu IT rīku izmantošana krievu valodas mācību stundās.
Nodarbības laikā pedagogi apguva IT rīkus- mindmaps, google veidlapas, canva.com, nearpod.com, mentimeter.com, activelylearn.com, quizilet.com.

Maija Vilnīte

Viktorija Gailiša

16.08.2021 Profesionālās pilnveides kursiDaudzveidīgu IT rīku izmantošana valodu jomas mācību stundās.
Nodarbībā tika apgūtas zināšanas un prasmes, kādi rīki tiek lietoti dažādos stundas posmos, lai skolēni aktīvi iesaistītos darba plānošanā, stundas darba procesā un sava darba izvērtēšanā.

Maija Vilnīte

Viktorija Gailiša

19.08.2021. Profesionālās pilnveides kursiCaurviju prasmes Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā”
Kursu ietvaros pedagogi paaugstinājka izpratni par caurviju prasmju mācīšanas un mācīšanās (mācību) būtību un iespējām atpakaļvērstās plānošanas kontekstā, iepazīstoties un izvērtējot daudzveidīgas caurviju prasmju mācību prakses, kas sekmē uz izaugsmi vērstu izglītošanās procesu
Olga Ozola
Edgars Bērziņš
12.04.2021. Seminārs vidusskolu ķīmijas skolotājiem “Stundu tematiskais plāns ķīmijā 10.klasei
Skolotāji no Ogres, Lielvārdes un Ikšķiles novadiem dalījās pieredzē, atklājot lielākos izaicinājumus, grūtības un arī pozitīvos ieguvumus, ko pedagogiem sagādā jaunās mācību programmas realizācija.
Ilze Pomere
18.03.2021.
17.03.2021.
Ogres novada vidusskolas ķīmijas skolotāju seminārs Jaunā ķīmijas mācību programma vidusskolā
Lai kopīgi risinātu problēmas, kuras šajā mācību gadā ķīmijas skolotājiem sagādā jaunā mācību satura ieviešana vidusskolā, Ogres Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja, Dabaszinātņu jomas vadītāja Ilze Pomere aicināja Ogres novada vidusskolu ķīmijas skolotājus uz kopīgu tikšanos strādājot ar tematisko plānu 10. klasei, īpašu uzmanību pievēršot katras stundas sasniedzamajiem rezultātiem.
Vairāk informācijas: https://www.ovg.lv/seminaru-cikls-kimijas-skolotajiem-macibu-satura-apguves-planosana-un-realizacija-kimija/
Ilze Pomere
16.03.2021. Pieredzes apmaiņa, seminārs dizaina un tehnoloģijas priekšmeta skolotājiem
Ogres valsts ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Sanita Čiekure- Salceviča dalījās pieredzē, kā jaunā satura ietvaros veidot dizaina dienasgrāmatu un plānošanas uzdevumus dizaina domāšanā. Kā sadalīt darba etapus un kādā formā skolēniem sniegt atgriezenisko saiti? Kā materiālā ietvert iedvesmas avotu, skici, vēstījumu, metodi SCAMPER , ņemot vērā skolēna ierobežojumus, kas var rasties darba laikā, vai kurus skolēns paredz jau iepriekš?
Sanita Čiekure Salceviča
16.03.2021. Labās prakses piemēru darbnīca “Krājkonts mūzikā” 1.;4.; 7. klašu pedagogiem mūzikā   
Darbnīcu mērķis bija dalīties ar saviem izveidotajiem materiāliem, darba lapām, uzdevumiem, radošo darbu piemēriem, veiksmīgām sadarbības formām, sadarbojoties ar citiem mācību priekšmetu pedagogiem. Darbnīcas sasniedzamais rezultāts: atvērts un izveidots mācību materiālu konts, kurā uzkrāta kolēģu pieredze.
Vairāk par pasākumu: https://www.ovg.lv/muzikas-un-teatra-makslas-pedagogi-atver-pieredzes-krajkontus/
Kristaps Kiršteins
16.03.2021. Labās prakses piemēru darbnīca “Krājkonts teātra mākslā” 7.klašu pedagogiem teātra mākslā
Darbnīcu mērķis bija dalīties ar saviem izveidotajiem materiāliem, darba lapām, uzdevumiem, radošo darbu piemēriem, veiksmīgām sadarbības formām, sadarbojoties ar citiem mācību priekšmetu pedagogiem. Darbnīcas sasniedzamais rezultāts: atvērts un izveidots mācību materiālu konts, kurā uzkrāta kolēģu pieredze
Vairāk par pasākumu: https://www.ovg.lv/muzikas-un-teatra-makslas-pedagogi-atver-pieredzes-krajkontus/
Kristaps Kiršteins
21.02.2021. Pedagoģiskā komunikācija ar pusaudžiem un jauniešiem reālajā un virtuālajā vidē Olga Ozola
04.01.2021.
21.12.2020.
07.12.2020.
JavaScript pamatskolā vidē s2js (4.-9.klase) Juris Daļeckis
22.12.2020. Profesionālās pilnveides kursi dabas zinātnēs Starppriekšmetu saikne  kompetenču pieejas  īstenošanai dabas zinību priekšmetos
LU Ģeogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes doktore Kristīne Āboliņa aktualizēja mūsdienu dabas vides un moderno tehnoloģiju savstarpējo mijiedarbību un cilvēka, sabiedrības lomu šajā globālajā procesā. Tika pievērsta uzmanība skolotāju sadarbībai mācību satura plānošanā un projektu darbam kā starppriekšmetu saiknes īstenošanas metodei. Skolotājiem bija iespēja dalīties savā pieredzē un iegūt jaunas idejas stundu un ārpusstundu darbam ar skolēniem
Vairāk par pasākumu: https://www.ovg.lv/skolenu-brivdienas-skolotaji-macas/
Ilze Pomere, Aigars Kuzmins
21.12.2020. Profesionālās pilnveides kursi dabas zinātnēs Starppriekšmetu saikne  kompetenču pieejas  īstenošanai dabas zinību priekšmetos
LU Ķīmijas fakultātes docente Ilze Gaile, Skola2030 projektu vadītāja lektore uzsvēra stundā sasniedzamo rezultātu aktualizāciju un efektīvas  atgriezeniskās saites saņemšanu, demonstrējot dažādu atgriezenisko saišu veidošanas mehānismus.
Ilze Pomere,
Aigars Kuzmins
21.12.2020. Valodas jomu skolotāju seminārs – Aktualitātes Skola2030 ietvaros
Valodu mācību jomas skolotāji  seminārā diskutēja par aktuāliem jautājumiem, piemērām, valodas teorijas jautājumu iekļaušanu mācību procesā, mācību sasniegumu vērtēšanu, starpdisciplinārām stundām. Kā “piespiest” tiešsaistes stundās izmantot kameru? Latviešu valoda 10.kl. – kad beidzot būs pieejami mācību materiāli? Kā veicas ar jaunā satura apgūšanu attālinātajā mācību procesā? Summatīvā un formatīvā vērtēšana.
Maija Vilnīte
21.12.2020. Kā no lielās idejas nonākt līdz sasniedzamajam rezultātam matemātikas mācību stundā R.Hanzena
15.11.2020.
12.11.2020.
Mācību satura plānošana, mācīšana un vērtēšana mācību stundā
Skola2030 vecāka eksperte Santa Kazaka rosināja domāt par  lietpratību jeb kompetenci kā skolēna mācīšanās kompleksu rezultātu, izmaiņām mācību saturā, mācīšanos un mācīšanu, pašvadītu mācīšanos, kompleksa snieguma vērtēšanu.
Ilze Krastiņa
12.11.2020. Mācību satura plānošana, mācīšana un vērtēšana mācību stundā. Pieredzes apmaiņa dizaina un mākslas priekšmetu skolotājiem Sanita Čiekure Salceviča
22.10.2020 Skolēna izpratnes padziļināšana, izmantojot matemātiskās stratēģijas. Kompleksa snieguma vērtēšana.” Inta Ungure
21.10.2020. Mācību priekšmeta inženierzinības saturs, uzdevumi un praktiskie darbi Olga Ozola
21.10.2020 Vienkāršruna bērnu un jauniešu vidē. Pedagoģiskais darbs un korekcijas iespējas.” Ilze Ludāne
20.10.2020 Seminārs Ogres novada Kultūras un mākslas izpratnes jomas pedagogiem
Semināra mērķis bija sniegt atbalstu sākumskolas (akcentējot teātra mākslas iekļaušanu mācību procesā) un Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu jomas pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā. Nozīmīgākais akcents tika likts uz pedagogu personības izaugsmi un pilnveidi, jaunā mācību satura ieviešanas labās prakses piemēriem, veicinot veiksmīgu sadarbību, un, nodrošinot maksimāli augstākus mācību sasniegumus Ogres novadā, kas balstīti vienotā mērķī.
Vairāk par pasākumu: https://www.ovg.lv/parmainas-gataviba-jaunrade/
Kristaps Kiršteins
21.08.2020. Kompetenču pieejas īstenošana krievu valodas stundās, uzsākot darbu pēc jaunajiem izglītības standartiem
Skola 2030 valodu jomas eksperte  Svetlana Brasnujeva  kursu laikā rosināja izprast lietpratību vai kompetenci kā skolēna mācīšanās kompleksu rezultātu, caurviju prasmes, izmaiņas mācību priekšmeta (krievu valoda kā svešvaloda) saturā, mācību satura organizāciju, mācīšanos un mācīšanu. Sniedzot praktiskus padomus un piemērus par SOLO taksonomiju, pašvadītu mācīšanos: sasniedzamajiem rezultātiem  un atgriezenisko saiti, stratēģiju lomu mācoties, metakognitīvo darbību,  kā arī efektīvu mācību stundu organizāciju.
Maija Vilnīte
20.08.2020. Kompetenču pieejas īstenošana krievu valodas stundās, uzsākot darbu pēc jaunajiem izglītības standartiem
Skola 2030 valodu jomas eksperte  Svetlana Brasnujeva  informēja par  izmaiņām vērtēšanā, vērtēšanu skolēna izaugsmei, formatīvās vērtēšanas lomas palielināšanos, skolotāja lomas maiņu mācību procesā. Rosināja domāt par skolotāju, kurš vada mācīšanos, skolu kā mācīšanās organizāciju, skolotāju sadarbības un mācīšanās grupām, stundu vērošanu, kā pedagogu profesionālā pilnveidi.
Maija Vilnīte
18.08.2020. Debašu metodes un paņēmieni efektīva mācību procesa īstenošanai
Latvijas Debašu centra vadītāja Ineta Drēže  skolotājus iepazīstināja ar debašu metodi un  tās elementiem mācību stundā un ārpus tās, produktīvas, uz skolēnu debašu prasmju/ debašu programmas attīstīšanu vērstas mācību stundas, tiesāšanas atgriezenisko saiti, izaugsmes apzināšanos un atgriezeniskās saites sniegšanu debašu procesā.
Maija Vilnīte

     
04.02.2020.
23.01.2020
Pedagogu tālākizglītības programmas  “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”
Mag.Phys. Uldis Dzērve pedagogiem deva  iespēju iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par mūsdienīgas, uz konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošanu un analīzi, iepazīties ar pieredzi, kā profesionāli izmantot konkrētas metodes un darba formas, lai uzlabotos skolēnu mācību sasniegumi, diskutēt par skolotāju sadarbības iespējām. Programmas pamatā ir pieredze, kas balstās pētījumu datos un laikam atbilstoša mācību procesa aprobācijas atziņās, kas gūtas, vērojot un analizējot mācību stundas Latvijas skolās.
Rasma Zaikovska
16.01.2020.  Forums “Svešvalodas vidusskolā – kas? Kur? Kā?”
Diskusijas mērķis  bija apzināt situāciju svešvalodu apguvē Ogres un apkārtējo novadu vidusskolās; izpētīt valodu prasmju pieprasījumu nākotnē Latvijas un ES darba tirgos; izzināt vidusskolēnu un viņu vecāku vēlmes; vienoties par Ogres reģiona starpnovadu sadarbību svešvalodu mācību programmu padziļināta piedāvājuma izveidē.
Vairāk par pasākumu: https://www.ovg.lv/diskute-par-svesvalodu-macibu-programmu-nakotni/
Maija Vilnīte
07.12.2019 Supervīzija psihologiem
Ogres novada psihologu supervīzija ar Dr.psych. Lauru Pirsko. Supervīzijas laikā aktualizēti jautājumi par ped.med.komisijas darbību, pārrunāti plāni 2.semestrim, psihologu noslogojums 1.semestra beigās. Jaunā psihologa MA vadītāja ievēlēšana.
Jevgēnija Sergejeva
18.12.2019. “Personiskās efektivitātes treniņš” 
Lektore Ilze Rošāne bija sagatavojusi  nodarbību tiem, kuri apzinās personības spēku, attiecību veidošanas ietekmei uz personisko izaugsmi, karjeru un dzīves kvalitāti. Lektore sniedza atbildes  uz jautājumiem- Kas ir personība- To veidojošie un ietekmējošie faktori. Pirmā iespaida nozīme un to veidojošie elementi.Kā mani redz citi un vai tas sakrīt ar manu pašizjūtu? Personiskās efektivitātes galvenās nostādnes, t.sk.domāšanas, uztvere, attieksmes un darbības mijiedarbība.  Harizmātiska personība.  Personiskā efektivitāte profesijā un sadzīvē, izvēles un iespējas. Virzienu un orientieru apzināšanās.
Rasma Zaikovska
26.11.2019.  “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana”(12h)
Ogres novada skolotāji kursu laikā tika rosināti atbildēt uz šādiem jautājumiem- kas ir audzināšanas nodoms, attiecības, motivācija, disciplīna? Kā zināt, ka audzināšana ir izdevusies? Kur slēpjas audzināšanas neveiksmes?
Rasma Zaikovska
07.11.2019. Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem
Ogres novada psihologu supervīzija ar Dr.psych. Lauru Pirsko. Supervīzijas laikā izspēlētas situācijas par attiecību veidošana ar kolēģiem, sadarbību komandā, atbalsta personāla stratēģijām. Pašrefleksija –  stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā. 
Jevgēnija Sergejeva
23.10.2019. Seminārs ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājiem “Esri Eiropas ĢIS (Ģeogrāfiskās informācijas sistēma) Skolu programma”. ĢIS izmantošana skolu programmā. 
Semināra vadītāja Zane Prūse, SIA „Envirotech” projektu vadītāja  semināra laikā  iepazīstināja skolotājus ar  Esri Eiropas ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēma). Informēja par  iespējām skolām izmantot profesionālu ĢIS programmatūru. ĢIS programmatūra un rīki dod iespēju skolēniem mācīties daudzpusīgi, veicinot telpisko un analītisko domāšanu un izpratni, ļaujot iegūt uz problēmu risināšanu balstītas prasmes, izmantojot ĢIS tehnoloģijas, tādējādi piedāvājot skolām veidu, kā integrēt vairāk mūsdienīgu metožu mācību procesā
Maira Zandberga, Aigars Kuzmins
10.10.2019. Supervīzija psihologiem
Ogres novada psihologu supervīzija ar Dr.psych. Lauru Pirsko. Supervīzijas laikā tika izskatīti vairāki psiholoģiskās konsultēšanas gadījumi, pārrunātas profesionālo robežu apzināšanās, rīcības, alternatīvu atrašana konkrētās situācijās, kolēģu pieredzes uzklausīšana līdzīgās situācijās. Psihologu pašrefleksija.
Jevgēnija Sergejeva
25.08.2019. Seminārs angļu valodas skolotājiem-Competence Based Approach to Teaching and Learning English
Pearson Latvija pārstāve Latvija Iveta Vītola skolotājiem bija sagatavojusi nodarbību par jauno kompetenču pieeju angļu valodas stundās, kā arī sniedza praktiskus piemērus un materiālus stundu vadīšanai pēc jaunā mācību satura. Skolotāji analizēja mācību grāmatas, meklējot caurviju prasmes, kuras atspoguļojas mācību uzdevumos.
Maija Vilnīte
14.03. 2019. Sasniedzamie rezultāti dabaszinātņu mācību jomā vispārējās vidējās izglītības pakāpē
Galvenie diskusijas jautājumi: neskaidrais  bioloģijas tematu satura apjoms, plānotā stundu skaita samazinājums bioloģijas standarta apgūšanai; kas un kā mācīs pētnieciskā  darba prasmes – biologi, ķīmiķi vai fiziķi; evolūcijas tematu iekļaušana bioloģijas saturā; kā notiks bioloģijas eksāmeni
Elvīra Kadakovska, Ilze Kaļāne

Metodiskie materiāli kultūras un pašizpausmes mākslas jomā

Metodiskie materiāli sporta un veselības jomā

Metodiskie materiāli dabaszinību jomā

Metodiskie materiāli tehnoloģiju un dizaina jomā

Metodiskie materiāli valodu mācību jomā

Metodiskie materiāli matemātikas jomā